Virtuelni Muzej Dunava

Ptice

Patka gluvara (Anas platyrhynchos)

Ova patka je redovna gnezdarica poplavnih i drugih šuma uz Dunav. Ipak, najveća brojnost ove ptice bude tokom zime, kada ogromna lutajuća jata gluvara navale na široku i mirnu vodenu površinu Dunava, koja se poslednja mrzne i tako pruža utočište i hranu. Pojedinih godina broj gluvara na Dunavu zimi bude preko 70.000, a najznačajnija je deonica od ušća Velike Morave do Golupca.

Divlja guska (Anser anser)

Gnezdi se u ritovima i močvarama po Vojvodini. Broj gnezdećih parova divlje guske, poznate još i kao dunavka, se procenjuje na oko 150 parova, sa tendencijom povećanja. Brojnost ove ptice se višestruko uvećava tokom zime i do 12000 ptica, kada se na Dunavu sjate jedinke koje doleću sa severa. Najveća brojnost na Dunavu, zabeležena je u Dubovačkom ritu.

Mali vranac (Phalacrocorax pygmeus)

Ova ribojeda ptica je u svetu veoma malobrojna i retka, ali ne i na srpskom delu Dunava! Iako se broj gnezdećih kolonija i u Srbiji smanjio, na samo dve gnezdeće kolonije, u poslednje vreme njihov broj ponovo raste. Posebno je značajno njihovo pojavljivanje tokom zime, kada se na beogradskom Ušću okupi i do 7000 ptica. Ove ptice se tokom dana hrane na Dunavu i okolnim nezaleđenim barama, a predveče se okupljaju u jatima i noće u vrbacima.

Mala bela čaplja (Egretta garzetta)

Ova vrsta čaplje je selica i zimuje u Africi. Osim za gnežđenje, Dunav koristi i kao koridor tokom prolećne i jesenje seobe. Usled isušivanja ritova i močvara i gubitka staništa, kao i sve druge ptice koje se gnezde na ovim područjima, ugrožena je. Međutim, zahvaljujući izgradnji ribnjaka, brojnost ove vrste se danas procenjuje na oko 800 parova.

Orao belorepan (Haliaeetus albicilla)

Orao belorepan je tipična grabljivica poplavnih šuma. Gnezdo smešta na visokom drveću kakvo se može naći duž velikih vodotokova kao što su Dunav i Tisa. Belorepan je globalno ugrožena vrsta, a brojnost gnezdećih parova u Srbiji se procenjuje na oko 55. Hrani se ribom i drugim pticama koje uspe da ulovi na reci ili okolnim barama.

(tеkst: Prirоdnjаčki muzеј u Bеоgrаdu)

Galerija