Virtuelni Muzej Dunava

Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“

Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“, upravljač zaštićenog područja odnosno Nacionalnog parka Đerdap, osnovano 5. juna 1989. kao Preduzeće za zaštitu i razvoj Nacionalnog parka „Đerdap“, od 1993. u skladu sa Zakonom o nacionalnim parkovima („Sl. glasnik RS“ br. 39/93) posluje kao javno preduzeće sa sedištem u Donjem Milanovcu i radnim jedinicama u Dobri i Tekiji.

Zaštićeno područje kojim upravlja obuhvata površinu od 63.800 ha, na desnoj obali Dunava u dužini od 100 km, od srednjevekovne tvrđave Golubački grad do antičkog utvrđenja Diana kod Karataša, širine pojasa od 2 do 6 km.

Koncept upravljanja Nacionalnim parkom Đerdap zasniva se na zaštiti prirodnih vrednosti i resursa, ukupne biološke i geološke raznovrsnosti, kao i zadovoljenju naučnih, obrazovnih, kulturnih, turističkih, obrazovnih i rekreativnih potreba, u skladu sa načelima zaštite prirode i održivog razvoja.

Osnovni ciljevi su:

• očuvanje, zaštita i unapređenje lokaliteta posebnih prirodnih vrednosti i retkosti i njihovo namensko korišćenje za naučna istraživanja, edukaciju, prezentaciju javnosti i rekreaciju, u skladu sa ekološkim potencijalima područja.
• očuvanje, zaštita i unapređivanje predeonih i ambijentalnih vrednosti područja uključujući floru, faunu, zemljište, vodu, vazduh, šume, pašnjake i livade, lovnu i ribolovnu fauna, uz njihovo namensko korišćenje na principima održivog razvoja.
• očuvanje, zaštita i unapređenje kulturno-istorijskog nasleđa Nacionalnog parka Đerdap.
• organizovana, multidisciplinarna i dugoročna naučna istraživanja Parka, edukacija stanovništva, prezentacija i popularizacija vrednosti Parka;
• sistemskim upravljanjem, kontrolom i nadzorom vršiti sprečavanje narušavanja i degradacije Parka.
• usmereni razvoj postojećih i novih aktivnosti zasnovanih na potencijalima i tradiciji zaštićenog područja i neposrednog okruženja, razvoj turizma, sporta, rekreacije u skladu sa funkcijama Parka.
• uspostavljanje svih vidova saradnje sa korisnicima područja nacionalnog parka i lokalnim zajednicama u cilju optimalnog korišćenja područja.

Kriterijumi zaštite i razvoja Nacionalnog parka Đerdap zasnivaju se na principima zaštite biološke raznovrsnosti, zaštite i unapređenja posebnih prirodnih i kulturnih vrednosti,kontrolisanog i mudrog korišćenja prirodnih resursa, održivog razvoja područja, odnosno zone uticaja, na lokalnom i regionalnom nivou uz uvažavanje socio-ekonomskih faktora i kvaliteta življenja lokalnog stanovništva,usklađivanja dozvoljenih vidova korišćenja prirodnih resursa sa potrebama zaštite i očuvanja prirodnog dobra i razvijanje principa usklađenog razvoja i korišćenja.

Prioritetne aktivnosti i zadaci

1. Organizovana i kompleksna naučna istraživanja flore i faune Nacionalnog parka Đerdap, stručno prezentovanje dobijenih rezultata;
2. Edukacija kao osnov moderne zaštite prirode i životne sredine.
3. Međunarodna saradnja kao osnov unapređenja zaštite prirode, unapređenja upravljanja, razmene I promocije stručnih iskustava u upravljanju zaštićenim područjem

(Tekst: Javno preduzeće "Nacionalni park Đerdap")

Kontakt

JP “Nacionalni park Đerdap”
Kralja Petra I 14 a
19220 Donji Milanovac
Srbija
tel. +381 (0)30/ 590 788
faks: +381 (0)30/ 590 877
web: www.npdjerdap.org
e-mail: office@npdjerdap.org