Virtuelni Muzej Dunava

Pektoral

Naziv: Pektoral
Lokalitet: Ritopek / Castra Tricornia
Mesto/Oblast: Ritopek, Beograd
Hronologija: 1 n.e. - 500
Muzej: Narodni muzej u Beogradu
Država: Srbija
Kultura: Rimska
Bliže datovanje: 3. vek
Materijal: Mesing, emajl
Dimenzije: 23,6 x22,4 x16,5 cm
Tehnika izrade: Kovanje, iskucavanje, emajliranje
Bibliografija:

Popović, I. 1993, Rimski paradni oklop iz Ritopeka, Beograd

Vujović, M. 2000. O paradnom oklopu iz Ritopeka - pohvala vernosti ili Carmen Saliare, Singidunum II.

Opis

Paradni oklop (pektoral) sa reljefnim predstavama datim u tri friza, unutar plastičnog ruba u vidu vrpce. Izvan okvira, na donjoj ivici sa leve strane,vidljiv je nečitak kurzivni natpis, verovatno oznaka vlasnika (Aurelius Herculanus ?). Sa unutrašnje strane oklopa, na gornjem rubu, kurzivom je upisano ime majstora (Martinus, Martinianus ?). Frizovi u središnjem polju odvojeni su plastičnim trakama, ukrašenim žigosanim X ornamentom. U središtu oklopa, u visokom reljefu, prikazana je bista Marsa sa šlemom sa perjanicom na glavi i kopljem i štitom sa leve i desne strane. U gornjem frizu, u levom uglu je poprsje ženskog božanstva (Honos, Virtus ili Disciplina), a u levom genije legije (genius legionis). Obe figure imaju na glavi orla. Pored figura su vojnička obeležja (signa), a u sredini je zastava (vexillum). Na veksilumu je sačuvano puncirano slovo G, verovatno od reči LEG(io). U središnjem frizu, u levom uglu, nalazi se bista muškarca sa zrakastom krunom i bićem, verovatno Sol, a u desnom je Jupiter sa munjom. U donjem frizu, u levom uglu, je žensko božanstvo sa skiptrom, verovatno Pietas. U sredini donjeg friza prikazana je borba dva rimska vojnika. Pored levog je bik (simbol VII legije). Njegovu ispruženu ruku dodiruje ruka koja viri iz oblaka. Pektoral je delimično rekonstruisan.