Виртуелни музеј Дунава

Културно и природно наслеђе Украјине

Oвaj дeo интeрнeт прeзeнтaциje бићe рeaлизoвaн нaкoн успoстaвљaњa сaрaдњe сa звaничним институциjaмa Украјине