Виртуелни музеј Дунава

Специјални резерват природе „Ковиљско-петроварадински рит“

СРП „Ковиљско-петроварадински рит“ представља највећи очувани ритски комплекс, који се целом површином налази у плавној зони Дунавa, на његовом средњем току кроз Србију.

Резерват се састоји од две одвојене целине које повезује ток реке Дунав. Петроварадински рит чини мању целину Резервата и налази уз десну обалу Дунава, док знатно већи део Резервата, који је смештен уз леву обалу Дунава, чини Ковиљски рит, на који се надовезује Крчединска ада и део Гардиновачког рита.

Међународни статус

IBA (Important Bird areas)- међународно значајно подручје за птице.
ICPDR - СРП „Ковиљско-петроварадински рит“ је 2004. године уврштен у списак заштићених подручја зависних од воде и значајних за басен Дунава.
IPA (Important plant areas)– међународно значајно ботаничко подручје
МРЕЖА ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА НА ДУНАВУ (Danube Network Protected areas) – 2007 године уврштено је у Мрежу заштићених подручја на Дунаву.
РАМСАРСКО ПОДРУЧЈЕ - уписано на Списак ритских подручја од међународног значаја по Рамсарској Конвенцији.

Основна вредност

• очуваност и разноврсност изворних орографских и хидрографских облика ритова као што су: речне аде, од којих Крчединска ада највећа и најзначајнија, стари водени рукавци, тзв. Дунавци, меандри, плиће и дубље депресије и баре, као и обалске греде настали ерозивним и акумулативним процесима;
• очуваност екосистемске разноврсности карактеристичне за плавна подручја великих равничарских река: ритске шуме храста лужњака, јасена и веза, шуме црне и беле тополе, шуме беле врбе, затим влажне ливаде, заједнице оштрица, белог и жутог локвања, воденог орашка и др;
• Разноврсност и богатство флоре: 443 таксона, на аутентичност указују строго заштићене и заштићене врсте, ретке и угрожене као: шиљ гроњасти, иђирот, водена папрат непачка, разноротка, љубор, мешинка, ребратица, бели и жути локвањ, орашак и 37 врста национално и међународно заштићених врста.
• Природно рибље плодиште.

Разноврсност и богатство фауне:

42 врсте инсеката

• лараве комараца (Diptera, Culicidae),
• једнодневке (Ephemeroptera),
• вилини коњици (Odonata),
• осолике муве (Epistrophe melanostoma и Neoascia interrupta)

26 врста риба

• вијуница (Cobitis elongata),
• чиков (Misgurnus fossilis),
• Балонов балавац (Gymnocephalus balonii),
• гавчица (Rhodeus sericeus amarus),
• кечига (Acipenser ruthenus),
• штука (Esox lucius),
• деверика (Abramis brama),
• буцов (Aspius aspius),
• шаран (Cyprinus carpio),
• јаз (Leuciscus idus),
• гргеч (Perca fluviatilis),
• смуђ (Sander lucioperca),
• сом (Silurus glanis).

11 врста водоземаца, 7 врста гмизаваца

• зелена жаба (Pelophylax kl. esculenta),
• мала зелена жаба (Pelophylax lessonae),
• велика зелена жаба (Pelophylax ridibundus),
• мали мрмољак (Lissotriton vulgaris),
• велики мрмољак (Triturus cristatus),
• барска корњача (Emys orbicularis),
• белоушка (Natrix natrix),
• рибарица (Natrix tessellata),
• ливадски гуштер (Lacerta agilis),
• зелембаћ (Lacerta viridis),
• зидни гуштер (Podarcis muralis),
• Ескулапов смук (Zamenis longissimus).

206 врста птица

• Колонијалне птице мочварице чапље и вранци,
• црна луња (Milvus migrans),
• патка њорка (Аythya nyroca),
• црна рода (Ciconia nigra),
• орао белорепан (Haliaeetus albicilla).

26 врста сисара

• дивља мачка (Felis silvestris ),
• видра (Lutra lutra),
• шумска ровчица (Sorex araneus),
• водена ровчица (Neomys fodiens),
• мочварна ровчица (Neomys anomalus),
• патуљасти миш (Micromys minutus),
• пух лешникар (Muscardinus avellanarius),
• куна белица (Martes foina),
• дивља свиња (Sus scrofa),
• срна (Capreolus capreolus).
СРП „Ковиљско-петроварадински рит“ обухвата 5895,3097 ha.
Режим заштите I степена успоставља се на 375,7706 ha (6%),
Режим заштите II степена заузима 1670,5449 ha (28 %),
Режим заштите III степена заузима 3849,4875 ha (66 %).

Спeциjaлни рeзeрвaт прирoдe "Ковиљско-петроварадински рит"

(текст: Покрајински завод за заштиту природе)