Виртуелни музеј Дунава

Специјални резерват природе "Карађорђево"

Подручје СРП "Карађорђево" обухвата две одвојене природне целине, односо две газдинске јединице. Према посебној шумској основи то су газдинске јединице "Букински рит" и "Мостонга".

Прва природна целина налази се уз леву обалу реке Дунава, северозападно од општинског насеља Бачка Паланка, односно јужно од ивице села Младеново. Њу чини подручје Букинског или Младеновског рита, Моховска и Шаренградска ада, Горњи рит, мали Калош, Шугавица и део Милека на југоистоку. Приступ овом делу природног добра је асфалтни пут од насеља Младеново. Младеново је од Бачке Паланке удаљено 12 km, а Бачка Паланка од Новог Сада 46 km.

Друга природна целина СРП "Карађорђево" чини Гувниште и Врањак који су одвојени забареном речицом Мостонгом. Овај простор налази се северозападно од прве природне целине и налази се на вишој морфолошкој целини. До Гувништа и Врањака могућ је приступ од Младенова који је око 2 километра удаљен од друге природне целине, а могућ је и приступ магистралним путем Бачка Паланка - Сомбор.

СРП "Карађорђево“ представља очувани ритски комплекс, који се већим делом налази у плавној зони Дунавa, на његовом средњем току кроз Србију.

Основне карактеристике СРП “Карађорђево” су:

• Oчуваност и разноврсност изворних орографских и хидрографских облика ритова као што су: стари водени рукавци, тзв. Дунавци, меандри, плиће и дубље депресије и баре од којих су најзначајније Грчка и Широка бара, као и обалске греде настали ерозивним и акумулативним процесима;

• Oчуваност екосистемске разноврсности карактеристичне за плавна подручја великих равничарских река: ритске шуме храста лужњака, јасена црне и беле тополе, шуме беле врбе, затим влажне ливаде, заједнице белог и жутог локвања, воденог орашка и др;

• Очуваност и репрезентативност изворних биљних заједница ритова: старе шуме храста лужњака и јасена, шуме бреста, црне тополе и беле тополе.

Екосистемски диверзитет чини 40 биљних заједница и 2 подзаједнице у оквиру 5 подсвеза и 24 свезе, 18 редова и 14 вегетацијских класа. Укупно су забележене 103 различитих синтаксономских јединица, од којих 8 шумских и 32 водене, мочварне и зељасте заједнице. Овде се налазе и остаци реликтних полидоминантних шумских заједница храста лужњака.

• Разноврсност и богатство васкуларне флоре, од којих на аутентичност указују строго заштићене и заштићене врсте, ретке и угрожене као: жути локвањ, бели локвањ, водени орашак а на шумским стаништима: црни глог, храст лужњак, црна топола, бела топола и др. Многе од ових врста расту на уско ограниченом простору и заступљене су са малим бројем јединки.

• Фауна резервата је веома богата: водена и мочварна станишта представљају погодна места за развој и опстанак представника реда Odonata (вилини коњици). Представља изузетно плодиште и станиште риба.

Разноврсност фауне риба се огледа у 16 врста. Са аспекта заштите фауне риба, међу најважније врсте спадају Esox lucius - штука, Abramis brama -деверика, Abramis ballerus - кесега, Alburnus alburnus - уклија, Aspius aspius - буцов, Cyprinus carpio - сребрни караш, Leuciscus idus - шаран, Pseudorasbora parva - брадавичарка, Rhodeus sericeus amarus - гавчица. На овом локалитету забележено је 12 врста из класе водоземаца (Amphibia) и 8 врста из класе гмизаваца (Reptilia) од којих су све врсте заштићене. Опште богатство чини 190 врста птица. Основну црту орнитофауни овог подручја дају виталне локалне популације гнездарица комплекса очуваних плавних шума и бара: белорепан (Haliaeetus albicilla), црна рода (Ciconia nigra) и црна луња (Milvus migrans). Због свог значаја, Карађорђево је проглашено 2009. године подручјем од међународног значаја за птице (IBA) под називом «Букински рит рит» (површине 4851 ha). Фауна сисара је захваљујући разноврсности станишта, а упркос све већем антропогеном притиску, још увек богата и разноврсна. Њено богатство и вредност огледа се у већем броју ретких и угрожених врста, као што су: водена (Neomys fodiens), видра (Lutra lutra), дивља мачка (Felis silvestris), куна белица (Martes foina), хермелин (Mustela erminea).

СРП "Карађорђево“ обухвата 4184,24 ha. Режим заштите I степена успоставља се на 130,48 ha или 3,12% од укупне површине, површине под режимом заштите II степена заузимају 1649,52 ha (39,42 %), док се у режиму заштите III степена налази 2404,24 ha (57,46 %).

Међународни статус

IBA (Important Bird areas) - значајно подручје за птице
Букински рит, IBA код 005, нац. код RS007IBA; површина 4 851 ha. (Пузовић и сар. 2009).
ICPDR - СРП "Карађорђево“ је 2004. године уврштен у списак заштићених подручја зависних од воде и значајних за басен Дунава.
МРЕЖА ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА НА ДУНАВУ (Danube Network Protected areas) – 2007 године уврштено је у Мрежу заштићених подручја на Дунаву, као једно од пет заштићених подручја из Србије. У Мрежи се налазе и: СРП "Горње Подунавље“, СРП "Ковиљско-петроварадински рит“, СРП "Делиблатска пешчара“ и НП "Ђердап“, као и заштићена подручја уз Дунав у другим државама, која имају величину већу од 1000 hа.

Спeциjaлни рeзeрвaт прирoдe "Карађорђево"

(текст: Покрајински завод за заштиту природе)