Виртуелни музеј Дунава

Castrum ad Octavum

У раном средњем веку, у време владaвине византијског цара Јустинијана (527-565.) утврђење Castrum ad Octavum подигнуто је на самој обали Дунава, на месту званом Градина, на око 2 км удаљености од села Вишњица . Несигурне податке о овом утврђењу даје писац Јустинијановог времена - Прокопије, који наводи да је на осмој миљи од Сингидунума саграђено утврђење Октавум. Каструм је подигнут на одлично стратешки изабраном месту, на платоу који доминира околином и са кога се пружа непрегледан видик преко Дунава на Панонску равницу.

Археолошка ископавања на овом локалитету изводио је Музеј града Београда 1955. и 1964. године. Анализом добијених података утврђено је да је каструм био правоугаоног облика, димензија 180 x 100 метара. Бедеми су грађени наизменично од великих камених тесаника и опеке. Са јужне стране откривени су и остаци кружне куле, а од северо-источног угла текао је широки бедем ка Дунаву. Истраживањем са западне стране утврђења откривена је некропола на редове. Гробови оријентисани исток-запад облагани су опекама великих димензија и затварани такође опекама, без коришћења малтера. На основу нађеног материјала у гробовима, може се претпоставити постојање две некрополе, једне из касне антике и друге из раног средњег века.

(текст: Музеј града Београда)