Виртуелни музеј Дунава

Покрајински завод за заштиту природе

Покрајински завод за заштиту природе је стручна установа која обавља послове заштите природе и природних добара на територији АП Војводине.

Oснован je 1966. године, а од 1992. године био је у саставу Завода за заштиту природе Србије, као Оделење или Радна јединица у Новом Саду. Од 01.04.2010. године поново је прерастао у Покрајински завод за заштиту природе, остварујући тако континуитет рада на заштити природе у АП Војводини, у трајању од 45 година.

Делатност завода:

- Праћење стања и оцена очуваности природе и степена њене угрожености,
- Израда студија заштите и предлога аката у вези са заштитом природе,
- Заштита биолошке, геолошке и предеоне разноврсности,
- Стручни надзор на заштићеним подручјима,
- Утврђивање услова и мера заштите природе у просторно планској и другој документацији,
- Сарадња са управљачима, локалном самоуправом и НВО,
- Организовање и спровођење васпитно-образовних и промотивних активности у заштити природе организовањем изложбених поставки, семинара, предавања и сл.;
- Вођење базе података у области заштите природе,
- Обављање других послова утврђених одредбама Закона о заштити природе.

Основни циљеви заштите природе:

1. Повећање површина под заштитом (заштићена подручја, станишта) до 15%
површине АП Војводине;
2. Успостављање националне Еколошке мреже;
3. Успостављање Мреже Натура 2000;
4. Очување и унапређење стања популација строго заштићених врста;
5. Унапређење стања биолошке, геолошке и предеоне разноврсности;
6. Едукација и промоција заштите природе;
7. Јачање прекограничне сарадње.

Заштићена природна добра

У АП Војводини под заштитом се налази 122 заштићених подручја, односно 5,97 % укупне површине Војводине од којих се издваја: 15 специјалних резервата природе, 1 национални парк, 2 предела изузетних одлика, 7 паркова природе, 1 заштићено станиште и 90 споменика природе.

У АП Војводина је 7 заштићених подручја проглашено Рамсарским подручјем, док је 1 подручје номиновано за Рамсарско подручје. Предвиђено је још 15 локалитета за будућа Рамсарска подручја. Евидентирано је 27 IPA, 21 IBA и 4 PBA подручја. Два подручја су предложена за Резерват биосфере, 17 подручја је део EMERALD мреже а евидентирано је и 7 значајних прекограничних подручја.

У Војводини је забележено 524 станишта строго и заштићених заштићених врста, 20 еколошки значајних подручја и 12 еколошких коридора од међународног значаја који су део еколошке мреже Републике Србије.

Природњачка поставка завода

На површини од 800 m² смештена је стална природњачка поставка у којој се приказује богатство биолошке и геолошке разноврсности наше земље, а у току године смењују се различите тематске поставке. Некада се наша стална поставка налазила у згради Топовњача на Петроварадинској тврђави, а од 1993. године сви експонати су пренешени у нову наменски изграђену зграду у Радничкој улици 20а.

Природњачком изложбом доминира лобања са кљовама рунастог мамута (Mammuthus primigenius), извађена 1947. године из корита реке Тисе код Новог Бечеја. Лобања је одлично очувана, те се на основу тога сматра јединственим примерком не само на територији наше замље већ и у Европи.

На изложби је приказан и најстарији експонат у орнитолошкој збирци, дермопластични раскриљени препарат белоглавог лешинара (Gyps fulvus) из 1910. године са Обедске баре, Лег. Ђорђа Шевића из Новог Сада.

Завод тежи ка модерној, савременој презентацији природњачког материјала, те се исти поред класичног систематског излагања у витринама излаже и у виду диорама. Наша природњачка поставка у Покрајинском заводу за заштиту природе, отвара врата свим заинтересованима да боље упознају вредности, карактеристике, као и активности у заштити и очувању наше природне баштине.

(текст: Покрајински завод за заштиту природе)

Контакт

Покрајински завод за заштиту природе
Ул. Радничка 20a
21000 Нови Сад
Србија
тел:   +381 (0)21/ 48 96 301
факс: +381 (0)21/ 66 16 252
web: http://www.pzzp.rs/
e-mail: novi.sad@pzzp.rs