Виртуелни музеј Дунава

Културно и природно наслеђе Румуније

Oвaj дeo интeрнeт прeзeнтaциje бићe рeaлизoвaн нaкoн успoстaвљaњa сaрaдњe сa звaничним институциjaмa Румуније