Виртуелни музеј Дунава

Lymnocardium

Назив: Lymnocardium
Место/Област: Смедеревско подунавље
Хронологија: пре 10000 п.н.е. -
Музеј: Природњачки музеј у Београду
Држава: Србија
Период: Горњи миоцен
Епоха: Миоцен
Ближе датовање: 5-7 милиона година
Материјал: Арагонитска љуштура шкољке
Димензије: 12 x 10 x 5 mm
Библиографија:

Јовановић Г., Пауновић Г. 2009: Горњи понт Орешца код Смедерева, Смедеревски зборник, 2, Смедерево: 167 – 177.

Jovanović G., Knežević S., Đurić D., Bosnakoff M., Paunović G. 2010: Upper Miocene fauna of Orešac near Smederevo (Serbia). Bulletin of the Natural History Museum, 3, Belgrade: 67 – 93.

Јовановић Г., Пауновић Г. 2011: Кокине из горњег миоцена Орецша код Смедерева, Смедеревски зборник, 3, Смедерево: 261 – 272.

Опис

У Орешцу код Смедерева, постоји неколико налазишта са фосилима у којима је нађено преко 50 врста пужева, шкољака и остатака риба (отолита). Палеофауна је ендемична и потиче из језера Панон.

Међу шкољкама по броју врста преовлађује подпородица Lymnocardiinae: Phyllocardium complanatum, Lymnocardium zujovici, L. parazujovici, L. diprosopum, L.apertum, L. decorum, L. penslii, Lymnocardium sp. и др. Примeрaк Lymnocardium je прeдстaвљeн нeжним и лaкo лoмљивим дeсним кaпкoм шкoљкe нa чиjoj сe пoвршини зaпaжa oкo 10 висoких, блaгo зaoбљeних, рaдиjaлних рeбaрa. У прeдeлу зaдњeг крaja кaпкa сe нaлaзe joш чeтири тaнкa и нискa рaдиjaлнa рeбрa.

Из музејских збирки