Виртуелни музеј Дунава

О нама

ЈП „Београдска тврђава“ у сарадњи са Министарством културе и информисања Републике Србије, током 2011. године покренуло је пројекат „Магични додир Дунава – Виртуелни музеј“ са циљем да се путем интернет презентације на једном месту повежу репрезентативни примери културног и природног наслеђа целокупног дунавског региона (од изворишта у Немачкој до ушћа у Црном Мору), да се укаже на њихов значај, неопходност очувања и уједно отвори могућност будуће међународне сарадње државних институција земаља кроз које протиче Дунав (Немачка, Аустрија, Словачка, Мађарска, Хрватска, Србија, Румунија, Бугарска, Молдавија и Украјина).

Интернет презентација „Магични додир Дунава – Виртуелни музеј“ замишљена је као развојна платформа са могућношћу константног уноса нових података и садржаја, мапирањем нових локалитета и ширења базе података. Интернет презентација је замишљена тако да свака држава кроз коју протиче Дунав, акредитовањем адекватних институција, преузме одговорност и обавезу уношења садржаја који ће презентовати културно и природно наслеђе које се односи на ток Дунава кроз територију њихове државе.

У оквиру почетне фазе реализације дела интернет презентације „Магични додир Дунава – Виртуелни музеј“ којa се односи на ток Дунава кроз Србију, партнери ЈП “Београдска тврђава” на реализацији пројекта били су Народни музеј у Београду, Етнографски музеј у Београду, Историјски музеј Србије, Природњачки музеј у Београду и Музеј града Београда. Укључивањем музејских стручњака из области за које су надлежне ове установе, у оквиру архива и фондова својих музеја извршили су селекцију и одабир материјала за који су сматрaли да би на најбољи начин презентовао културно и природно наслеђе Дунавског тока кроз Србију и омогућили да се тај материјал постави у оквиру ове интернет презентације.

У наредном периоду у плану је укључивање још већег броја музеја и других институција у Србији, које би садржајно обогатиле постојећу базу података, као и упућивање позива на сарадњу и укључивање званичних институција осталих подунавских држава, чиме би интернет презентација „Магични додир Дунава – Виртуелни музеј“ добила на ширем међународном значају.

Jaвнo прeдузeћe зa oбaвљaњe културнo-умeтничкe и пoслoвнe дeлaтнoсти „Бeoгрaдскa тврђaвa“, Београд oснoвaнo je 12. jулa 2002. гoдинe oдлукoм Скупштинe грaдa Бeoгрaдa зa oбaвљaњe пoслoвa oд oпштeг интeрeсa зa Грaд Бeoгрaд у oблaсти умeтничкoг и књижeвнoг ствaрaлaштвa, сцeнских дeлaтнoсти, дeлaтнoсти гaлeриja и музeja, издaвaчкe дeлaтнoсти и зaбaвних aктивнoсти. Прeдузeћe свojу дeлaтнoст oбaвљa у oквиру Бeoгрaдскe тврђaвe (Гoрњи и Дoњи грaд ) и пaркa Кaлeмeгдaн (Maли и Вeлики Кaлeмeгдaн), a у склaду сa Рeшeњeм o пoвeрaвaњу нa упрaвљaњe нeпoкрeтнoсти.

Контакт

ЈП "Београдска тврђава"
Теразије 3 / V
11000 Београд
Србија
тел:   +381 (0)11/ 26 20 685
факс: +381 (0)11/ 26 33 747
web:    www.beogradskatvrdjava.co.rs
e-mail: office@beogradskatvrdjava.co.rs

Министарство културе и информисања Републике Србије
Влајковићева 3
11000 Београд
Србија
тел:   +381 (0)11/ 33 98 172, +381 (0)11/ 33 98 404
факс: +381 (0)11/ 33 98 936
web:    www.kultura.gov.rs
e-mail: kabinet@kultura.gov.rs