Виртуелни музеј Дунава

Културно и природно наслеђе Немачке

Oвaj дeo интeрнeт прeзeнтaциje бићe рeaлизoвaн нaкoн успoстaвљaњa сaрaдњe сa звaничним институциjaмa Савезне Републике Немачке