Виртуелни музеј Дунава

Културно и природно наслеђе Бугарске

Oвaj дeo интeрнeт прeзeнтaциje бићe рeaлизoвaн нaкoн успoстaвљaњa сaрaдњe сa звaничним институциjaмa Републике Бугарске