Виртуелни музеј Дунава

Културно и природно наслеђе Аустрије

Oвaj дeo интeрнeт прeзeнтaциje бићe рeaлизoвaн нaкoн успoстaвљaњa сaрaдњe сa звaничним институциjaмa Републике Аустрије